Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzących z gospodarstw domowych

1) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Celna 21, Myślibórz

2) Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów, ul. Piaskowa (teren oczyszczalni ścieków), Moryń

3) Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów działka nr 304/1 (teren ZGKiM) obręb Cedynia

4) Ogólnodostępny Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów ul. Kopernika 9 (teren hali sportowej), Lipiany