Uchwała Nr 12/2019

Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 11 lipca 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie odroczenia terminu płatności składki członkowskiej za rok 2019

 

Na podstawie § 5 oraz § 8 uchwały Nr 11/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Związkowi Gmin Dolnej Odry oraz wskazania organu do tego uprawnionego Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Boleszkowice w sprawie odroczenia terminu płatności składki członkowskiej za 2019 r. do dnia 31 październik 2019r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Jan Krzywicki