Uchwała nr 9/2012

Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 19 marca 2012 r.

 

Na podstawie §32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry stanowi co następuje:

 

§1 Rekomenduje się do podjęcia przez Rady Gmin tworzących Związek Gmin Dolnej Odry następujące zmiany do treści Statutu Gmin Dolnej Odry:

1)       §3 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”

 

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.