REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK, określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 2 Funkcjonowanie PSZOK
1. PSZOK znajduje się przy ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz.
2. PSZOK czynny jest przez cały rok kalendarzowy, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach podanych na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry.
3. Związek Gmin Dolnej Odry może ograniczyć dni i godziny otwarcia PSZOK z przyczyn niezależnych.
4. Teren PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona osoba z obsługi PSZOK.
6. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Dolnej Odry przyjmowane są nieodpłatnie, pod warunkiem złożenia oświadczenia część A, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz § 4 ust. 6 i 7.
7. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.
8. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o którym mowa w ust. 7, a niebędąca właścicielem odpadów, jest zobowiązana złożyć oświadczenie część B, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.
§ 3 Zasady odbioru odpadów
1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
2. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).
3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
1) papier i tektura, czasopisma, gazety w tym opakowania;
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetra pak;
4) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wynik przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
8) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
12) odpadów z tekstyliów i odzieży;
13) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np. pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.
4. PSZOK nie przyjmuje odpadów:
1) zmieszanych, niesegregowanych;
2) budowlanych i rozbiórkowych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej;
3) opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
4) zawierających azbest, papę i smołę itp.;
5) od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
6) wełny mineralnej i styropianu budowlanego (np. z ocieplenia budynków);
7) części samochodowych.
5. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4 Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom
1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
3. Oświadczanie o pochodzeniu odpadów zawiera dane mieszkańca zdającego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane mieszkańca transportującego odpady na zlecenie: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono odpady, informację czy nieruchomość objęta jest wspólnym Zarządem.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
5. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
6. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. Spółdzielni, Wspólnoty Mieszkaniowej) Zarządca/Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia Część A, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, Zarząd/Zarządca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia Część B, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.
8. Osoba transportująca odpady, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązana do okazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.
9. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
10. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem.
11. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku odmowy wypełnienia oświadczenia przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów (adresu zamieszkania) lub w sytuacji, gdy dostarczone odpady nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
12. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub zapis z monitoringu.
13. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
2) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;
3) zachowania wymogów bezpieczeństwa;
4) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
5) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 5 Odpłatność
1. PSZOK przyjmuje odpady o których mowa w § 3 ust. 3 nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 14 oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości nie przekraczającej 3000 kg na rok na gospodarstwo domowe.
3. Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 13, są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości nie przekraczającej 10 sztuk na rok na gospodarstwo domowe.
4. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni maksymalna ilość oddanych odpadów komunalnych do PSZOK nie może przekroczyć iloczynu wartości podanej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz liczby gospodarstw domowych podanych na danej nieruchomości.
5. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec lub dostawca jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK.
§ 6 Inne postanowienia
1. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem: www.zgdo.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura ZGDO pod numerem telefonu 91 461 50 88.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
PlikOpisUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) uchwalony w  2021 roku.pdf)Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) uchwalony w 2021 roku.pdfRegulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Związku Gmin Dolnej Odry (ZGDO) uchwalony w 2021 roku31-01-202131-01-2021