REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO.

2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 Funkcjonowanie PSZOK

1. Informacja o lokalizacji PSZOK znajduje się na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry: www.zgdo.eu

2. PSZOK czynny jest przez cały rok, oprócz świąt i dni wolnych od pracy, w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry: www.zgdo.eu

3. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów z PSZOK.

4. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona obsługa PSZOK.

6. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Dolnej Odry przyjmowane są nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz z oświadczeniem część A, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9 oraz § 4 ust. 6 i 7.

7. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady

8. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 7, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość wraz z oświadczeniem część B, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem, o którym mowa w ustępie 7.

9. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 3 Zasady odbioru odpadów

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

2. Przez nieruchomość zamieszkałą rozumie się nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.

3. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).

4. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

g) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

k) zużyte opony, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. c.

l) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (na przykład pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b.

5. W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.

c) opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

d) odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.

e) odpady osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe

f) wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków)

g) części samochodowe.

6. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4 Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom

1. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

3. Formularz zawiera datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod, wagę odpadu, dane mieszkańca zdającego odpady: imię i nazwisko, nr dowodu, adres zamieszkania (zgodny z adresem znajdującym się na dokumencie potwierdzającym miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady lub oświadczeniu).

4. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

5. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

6. W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. Spółdzielni, Wspólnoty) Zarządca/Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, Zarząd/Zarządca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.

8. Osoba transportująca odpady, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7.

9. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

10. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem.

11. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów (adresu zamieszkania), nie okazania wymaganych dokumentów lub w sytuacji, gdy dostarczone odpady nie widnieją w wykazie lub, gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

12. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub video.

13. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

14. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK.

b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów,

c) zachowania wymogów bezpieczeństwa,

d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,

e) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§ 5 Odpłatność

1. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust. 2 nieodpłatnie  w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry, z zastrzeżeniem ust. 2-13 niniejszego paragrafu.

2. Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. l oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości do 1000 kg/rok z gospodarstwa domowego.

3. Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 lit. c, są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości nie przekraczającej 8 sztuk/rok z gospodarstwa domowego.

4. Wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, fluorescencyjne świetlówki i inne odpady zawierające rtęć są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 20 kg/rok z gospodarstwa domowego.

5. Chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 10 kg(10 L)/rok z gospodarstwa domowego.

6. Baterie i akumulatory oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 50 kg/rok z gospodarstwa domowego.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany nieodpłatnie w ramach uiszczonej. uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem ust. 7a.

7a. Jeżeli dostarczony sprzęt elektryczny, elektroniczny stanowi spójną całość, a jego waga przekracza 100 kg, np. zużyta pralka, lodówka, telewizor, jest on przyjmowany nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 1 szt./rok z gospodarstwa domowego.

8. Odpady wielkogabarytowe są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 400 kg/rok z gospodarstwa domowego.

9. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 500 kg/rok z gospodarstwa domowego

10. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.

11. Metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 200 kg/rok z gospodarstwa domowego

12. Papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania są przyjmowane nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 150 kg/rok z gospodarstwa domowego

13. W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej, niż określono w ust. 2 - 12, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jaki ZGDO ponosi za każdą tonę odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie na mocy umowy zawartej pomiędzy ZGDO, a Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówień publicznych obowiązującej w dniu oddania odpadów przez mieszkańca.

14. W przypadku Wspólnot/Spółdzielni maksymalna ilość oddanych odpadów komunalnych do PSZOK nie może przekroczyć iloczynu wartości podanej w ust. 2- 12, oraz liczby gospodarstw domowych podanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

15. W przypadku dostarczenie odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z opłatą, o której mowa w punkcie 13 niniejszego paragrafu.

§ 6 Inne postanowienia

1. Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem: www.zgdo.eu

2. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura ZGDO pod numerem telefonu 91 461 50 88.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zał. 1 OŚWIADCZENIE - gosp.dom.PSZOK-1.doc)Załącznik nr 1Załącznik nr 127 kB28-08-201528-08-2015
Pobierz plik (Zał. 2 OŚWIADCZENIE - wspól.PSZOK.doc)Załącznik nr 2Załącznik nr 224 kB28-08-201528-08-2015