Osiągnięte w roku 2016 poziomy odzysku i recyklingu.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), gminy są obowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast, zgodnie z art. 3c ust. 1, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

 

Gmina

Poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła [%] za
2016 r.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%] za 2016 r.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%] za 2016 r. - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.

Banie

26,47

12,77

5,08

Bielice

27,35

-----

0,07

Boleszkowice

24,13

-----

16,79

Cedynia

25,21

100,00

0

Chojna

23,76

100,00

0,76

Dolice

24,7

-----

0

Kozielice

27,03

-----

0

Krzęcin

25,69

100,0

0

Lipiany

24,85

66,80

0

Marianowo

31,01

47,51

0

Moryń

25,68

100,00

1,43

 

 

 

Nowogródek Pomorski

21,54

-----

0

Recz

26,89

100,0

0

Stare Czarnowo

33,08

51,11

0

Stargard

33,45

-----

0

Warnice

26,86

------

0

Widuchowa

23,11

100,00

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i sposób obliczania tych poziomów, jak również poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gminy są zobowiązane osiągnąć w perspektywie do 2020 r., określają odpowiednio:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

 

Osiągnięte przez Związek Gmin Dolnej Odry poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Z niniejszego zestawienia wynika, że w 2016 r. Gminy należące do Związku Gmin Dolnej Odry osiągnęły określone w powyższej tabeli poziomy,  przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił:

18 % dla poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

42 % dla poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]

45 % dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gmina Banie jako jedyny członek ZGDO nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Załączniki do artykułu:

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych