Chojna, dnia 12 sierpień 2019 r.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

 

OGŁASZA    NABÓR KANDYDATÓW

DO  PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE

NA STANOWISKO REFERENT

 

REFERAT: FINANSOWO-KSIĘGOWY I PODATKÓW

ZADANIA STANOWISKA: DS. KSIĘGOWOŚCI I PODATKÓW (FN)

 

 

 • Nazwa i adres jednostki: 

 

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry,  ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

 

 • Określenie stanowiska:

 

referent

 

 • A. Wymagania niezbędne

 

 1. co najmniej wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności  stosownie do opisu stanowiska, (preferowane studia wyższe odpowiedniej specjalności  stosownie do opisu stanowiska);
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282);
 7. znajomość funkcjonowania administracji publicznej;
 8. znajomość Statutu Związku Gmin Dolnej Odry;
 9. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 10. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 11. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 12. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 13. znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 14. znajomość ustawy Ordynacja podatkowa;
 15. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 16. znajomość ustawy o rachunkowości;
 17. znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
 18. znajomość innych aktów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku;
 19. biegła umiejętność korzystania z narzędzi i programów informatycznych oraz urządzeń biurowych, w tym biegła znajomość i stosowanie pakietu MS Office.

III.B.  Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;
 2. dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, kreatywność;
 3. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 4. umiejętność argumentowania;
 5. umiejętności analityczne;
 6. umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji;
 7. prawo jazdy kategorii B.
 1.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 24, 25 ust. 1 i 29 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282).
 2. Do obowiązków tworzonego stanowiska Referenta należeć będą zadania stanowiska do spraw finansowo -księgowych i podatków, w tym:

 

 1. kontrola wypełnienia przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy obowiązku ponoszenia na rzecz Związku, na terenie którego są położone ich nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. egzekwowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat, podatków i zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie i Zarząd Związku, 
 3.  ewidencja księgowa wpływów zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych,
 4. prowadzenie egzekucji zobowiązań pieniężnych w trybie i na zasadach określonych 

w przepisach prawa,

 1. sporządzanie przynajmniej raz na kwartał wykazów dłużników, porównywanie obciążeń z referatami oraz należyta ich windykacja,
 2. terminowe wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, bez zbędnej zwłoki, w zakresie wykonywanych czynności
 3. wystawianie upomnień, pozwów w postępowaniu uproszczonym do sądu, do którego kierowany jest pozew oraz wniosków o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego przy sądzie, do którego kierowana jest egzekucja,
 4. należyte przechowywanie akt, ewidencji i rejestrów,
 5. współpraca z Komornikami Sądowymi oraz sądami, do których kierowane są wnioski 

o wszczęcie egzekucji,

 1.  przygotowanie decyzji i prowadzenie postępowania w sprawach należności 

i zobowiązań finansowych, wynikających z przepisów szczególnych i zakresu prowadzonych spraw, 

 1.  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 2.  wystawianie i księgowanie not odsetkowych,
 3.  księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 bieżąca aktualizacja informacji niezbędnych do wymiaru zobowiązań, 

 1. wypisywanie kwitariuszy, rozliczanie kwitariuszy przychodowych, 
 2.  sporządzanie odpowiednich sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw,
 3. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłaty i podatków na zasadach określonych 

w przepisach prawa,

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości Związku Gmin i Biura Związku,
 3. organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 4. opracowywanie planów finansowych i ich zmian oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Związku Gmin i Biura Związku,
 5. prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości, w tym dochodów, przychodów, wydatków i kosztów, 
 6. prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów i sum depozytowych,
 7. ewidencja księgowa wpływów zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych,
 8. okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,
 9. odpowiedzialność za formalno-rachunkową stronę dokumentacji finansowej 
i księgowej,
 10. wykonywanie obowiązków terminowego przekazywania składek ZUS, FP, podatków 
i innych opłat,
 11. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłaty i podatków na zasadach określonych 
w przepisach prawa,
 12. prowadzenie księgowości biura Związku jako jednostki, w tym sporządzanie odpowiednich zestawień, sprawozdań i analiz, 
 13. okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w określonym zakresie 
i ze stanem faktycznym,
 14. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 15.  bieżące i zgodne z prawem prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 16. prowadzenie rachunkowości dotyczącej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na zasadach określonych w przepisach prawa,
 1. A.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. czas pracy od godziny 7 15 do 15 15;
 3. miejsce pracy – Biuro Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57,
 4. praca przy stanowisku komputerowym;
 5. specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami/klientami Biura;
 6. budynek (bez windy), pomieszczenia pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 7. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (kserokopiarka, drukarka, fax, niszczarka, skaner), oprzyrządowanie i oprogramowanie informatyczne.

IV.B. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. podpisany własnoręcznie i opatrzony datą list motywacyjny;
 2. podpisany własnoręcznie i opatrzony datą życiorys (CV);
 3. podpisany własnoręcznie i opatrzony datą kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopia/e dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopia/e dokumentów stwierdzających dodatkowe umiejętności i uprawnienia;
 6. kopia/e świadectw pracy dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzona/e za zgodność z oryginałem;
 7. kopia/e opinii o pracowniku od dotychczasowych pracodawców;
 8. podpisane własnoręcznie i opatrzone datą oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące spełnienia wymagań do zatrudnienia;
 9. podpisana własnoręcznie i opatrzona datą Klauzula Informacyjna;
 10. podpisana własnoręcznie i opatrzona datą  zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1.   TRYB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT przez kandydatów:
 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta - księgowość i podatki” 
w  siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna - w terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz.15.00;
 2. ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym – jednak decyduje data wpływu do Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna 
(w terminie do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00);
 3. oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane;
 4. złożonych ofert nie odsyłamy, chyba że na pisemny wniosek oferenta;
 5. Administratorem Danych Osobowych jest:

Związek Gmin Dolnej Odry

 1. Narciarska 57

74-500 Chojna

Inspektor Ochrony Danych – kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym osobom;
 2. kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

VII. INNE INFORMACJE:

Nabór ma charakter II – stopniowy

 1. Po upływie terminu 23 sierpnia 2019 r. Komisja Konkursowa – dokona otwarcia ofert i sprawdzi kompletność formalną oferty każdego z kandydatów;
 2. Komisja Konkursowa powiadomi wszystkich kandydatów spełniających kryteria formalne telefonicznie o terminie posiedzenia, w trakcie którego przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną;
 3. Po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zgdo.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie;
 4. Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta umowa na czas nieokreślony;
 5. Dane informacyjne będzie można uzyskać u p. Patrycji Zborowskiej tel. 519 096 632.

VIII. Załączniki:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące spełnienia wymagań do zatrudnienia;
 3. klauzula informacyjna;
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przewodniczący Zarządu

Jan KrzywickiChojna, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE WŁAŚCIWE_ załącznik.doc)1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE WŁAŚCIWE_ zał1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE WŁAŚCIWE_ załącznik26 kB12-08-201912-08-2019
Pobierz plik (2. Oświadczenie o niekaralności.docx)2. Oświadczenie o niekaralności2. Oświadczenie o niekaralności21 kB12-08-201912-08-2019
Pobierz plik (3. KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA _ załącznik.docx)3. KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA _ załącznik3. KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA _ załącznik16 kB12-08-201912-08-2019
Pobierz plik (4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH _ załącznik.docx)4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH _ załącznik4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH _ załącznik13 kB12-08-201912-08-2019
Pobierz plik (informaca z przeprowadzenia pierwszego etapu naboru.pdf)INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTAINFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO ETAPU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA63 kB26-08-201926-08-2019
Pobierz plik (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE.pdf)INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRYINFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA DO PRACY W ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY W CHOJNIE59 kB10-09-201910-09-2019