Drukuj

PORZĄDEK OBRAD

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY

z dnia 28 czerwca 2017 roku.

 

 1. Otwarcie obrad, powitanie uczestników.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z dnia 2 grudnia 2016 roku i przyjęcie protokołu z dnia 2 marca 2017 r.

 4. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za 2016 rok

a) odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

b) odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania Zarządu Związku z wykonania budżetu,

c) omówienie sprawozdania finansowego.

 1. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……./2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2016 r.,

b) odczytanie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku,

c) dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2016 rok.

 1. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie potwierdzenia wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry gminy Chojna.

 2. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry.

 3. Omówienie i głosowanie nad projektem uchwały Nr ……/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zmieniającej uchwałę nr 31/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 5. Zakończenie obrad. 


Kategoria: Porządek obrad i projekty uchwał dla Zgromadzenia Związku 2017