Drukuj

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gmin Dolnej Odry.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie mieści się w budynku przy ulicy Narciarskiej 57 w Chojnie. Wejście znajduje się z tyłu budynku. Budynek jest częściowo przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście przystosowane jest w podjazd dla wózków oraz schody z barierką. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Obsługa osób odbywa się w sekretariacie biura w holu. Pod budynkiem zarówno od strony ulicy Narciarskiej, jak i z tyłu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe - brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Kategoria: BIP