Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

 
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.
(Szczecin, dnia 17 grudnia 2012 r.)
Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się następujące zmiany w statucie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326):
1)   § 2. otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Członkami Związku są następujące gminy:
1)   Banie;
2)   Barlinek;
3)   Bielice;
4)   Boleszkowice;
5)   Cedynia;
6)   Chojna;
7)   Dolice;
8)   Gryfino;
9)   Kozielice;
10)  Lipiany;
11)  Mieszkowice;
12)  Moryń;
13)  Myślibórz;
14)  Nowogródek Pomorski;
15)  Pełczyce;
16)  Przelewice;
17)  Pyrzyce;
18)  Stare Czarnowo;
19)  Trzcińsko-Zdrój;
20)  Warnice;
21)  Widuchowa.;";
2)   § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Siedzibą związku jest miasto Chojna.;";
3)   § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Związek podlega nadzorowi prawnemu Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.;
w § 6 ust. 1 w miejsce przecinka na końcu zdania wstawia się kropkę;".
§ 7. otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Zadania Związku:
1)   podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin;
2)   wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;
3)   reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami;
4)   reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową;
5)   prowadzenie działalności gospodarczej;
6)   inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych;
7)   pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;
8)   podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.;".
4)   po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
"§ 7a. 1. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach - uczestnikach Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tworząc warunki niezbędne do ich realizacji poprzez:
1)   realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy - uczestników regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej "regulaminami" w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
2)   w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie przez właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich wykonanie;
3)   objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
4)   organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu gospodarki odpadami;
5)   organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne;
6)   zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;
7)   dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
8)   określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;
9)   prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
10)  realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
11)  udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
2. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań wynikających z przepisów o odpadach poprzez:
1)   podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gmin - uczestników zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych;
2)   wprowadzanie i utrzymywanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych w planach gospodarki odpadami;
3)   opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami.;";
5)   w § 10:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1)   podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;
2)   wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne na skutek:
a)   nieopłacania należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich w terminie 7 dni od doręczenia wezwania,
b)   nierealizowania postanowień niniejszego statutu,
c)   zniesienia gminy.,",
b)  uchyla się ust. 2;
6)   w § 12:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.,",
b)  uchyla się ust. 3;
7)   § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:
1)   ustalanie programów realizacji zadań Związku;
2)   uchwalanie rocznego budżetu Związku oraz rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu za rok poprzedni;
2a)  uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;
3)   decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;
4)   wybieranie i odwoływanie Zarządu;
5)   powoływanie Komisji Rewizyjnej;
5a)  uchwalenie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
5b)  powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku (główny księgowy budżetu) - na wniosek Zarządu;
6)   podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;
7)   ustalanie wysokości składek;
8)   zatwierdzanie kierunków działania Związku;
9)   decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia;
10)  ustalanie wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
11)  określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania finansowe;
12)  ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku;
13)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)   zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Związku,
b)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c)   udzielania poręczeń lub gwarancji,
d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,
e)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,
f)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,
g)   tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek,
h)   podejmowanie uchwał o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych z działalności Związku;
14)  ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku;
15)  odejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku, wyznaczanie likwidatora;
16)  zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał Zgromadzenia;
17)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem do kompetencji Zgromadzenia.;";
8)   § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.";
9)   w § 15 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:
"2. Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.
3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród swoich członków w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
4. Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Zarządu Związku oraz pozostali członkowie Zarządu są zatrudniani w Związku na podstawie wyboru. Z wyboru wynika nawiązanie stosunku pracy, obowiązek wykonywania pracy jako pracownik oraz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia.;";
10)  w § 16:
a)  § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:
1)   realizacja zadań Związku poprzez:
a)   wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach,
b)   w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, określenie, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)   przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
d)   wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej,
e)   realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
f)   przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
g)   wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów;
2)   wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
3)   opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja oraz projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
4)   opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych, jednostkom organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonywania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;
5)   podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku;
6)   przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;
7)   podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.) promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców.;",
b)  uchyla się pkt 8;
11)  § 17 otrzymuje brzmienie:
"§ 17. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należą w szczególności:
1)   kierowanie pracą Zarządu;
2)   reprezentowanie Związku na zewnątrz;
3)   wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku, w tym z kierownikiem Biura Związku oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku;
4)   występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Skarbnika Związku.;";
12)  § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 18. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1)   rezygnacji z funkcji;
2)   utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;
3)   odwołania przez Zgromadzenie.;";
13)  po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:
"§ 18a. 1. Skarbnik Związku jest jednocześnie głównym księgowym budżetu.
2. Skarbnik Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.;";
14)  w § 23:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje kierownik Biura, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.,",
b)  uchyla się ust. 3;
15)  § 24 otrzymuje brzmienie:
"§ 24. Mienie Związku stanowią:
1)   składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości;
2)   prawa i fundusze;
3)   dochody z majątku Związku;
4)   dochody z działalności Związku;
5)   subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;
6)   składki i opłaty członkowskie;
7)   wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;";
16)  w § 26:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.,",
b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Skarbnik Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.;";
17)  w § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 28. 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot zatwierdza Zgromadzenie..".
    
§ 2. W dniu 12 grudnia 2012 r. wpisano do Rejestru związków międzygminnych zmiany statutu Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, wynikające z uchwały Zgromadzenia Związku Nr 27/2012 z dnia 14 września 2012 r. oraz treści uchwał Rad Gmin i Rad Miejskich.

 

Attachments:
FileFile sizeCreatedLast modified
Download this file (STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z 2012 r..pdf)OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie 193 kB01-02-201801-02-2018

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.