Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 24 z dnia 23 marca 2003 roku

 

 

STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Związek Gmin Dolnej Odry, zwany dalej Związkiem jest komunalną osobą prawną w rozumieniu przepisu

art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. Członkami Związku są następujące gminy:

1) Banie,

2) Cedynia,

3) Chojna,

4) Stare Czarnowo,

5) Gryfino,

6) Mieszkowice,

7) Moryń,

8) Trzcińsko Zdrój,

9) Widuchowa. 

Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 – 2665 – Poz. 326

§ 3. Siedzibą związku jest miasto Gryfino.

§ 4. 1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania statutowe w imieniu własnym i na własną

odpowiedzialność.

2. Związek reprezentuje interesy zrzeszonych gmin. Związek może reprezentować interesy innych jednostek

samorządu terytorialnego na ich wniosek.

3. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz

współpracować z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.

§ 5. Związek podlega nadzorowi prawnemu Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw

finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 6. 1. Terenem działania związku jest teren gmin należących do związku,

2. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA

§ 7. Zadania Związku obejmują:

1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych

w Związku gmin,

2) wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych,

3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju

i innych państwach oraz Euroregionami,

4) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową,

5) prowadzenie działalności gospodarczej,

6) inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy i eksploatacji sieci

kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz zagospodarowania odpadów komunalnych,

7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych

i międzynarodowych instytucji finansowych,

8) podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.

§ 8. 1. Dla realizacji zadań Związku może on tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne w szczególności

Biuro Związku oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Celem realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 9. 1. Członkami Związku mogą być gminy.

2. Członkowie Związku mają równe prawa w korzystaniu z dóbr i majątku Związku.

3. Członkowie Związku mają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.

4. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zgromadzenie Ogólne Związku. 

Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 – 2666 – Poz. 326

5. Warunkiem przyjęcia Gminy do Związku jest przyjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do Związku,

przyjęcie jego statutu i zadeklarowanie płacenia składek członkowskich.

§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

1) podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku; członkostwo w tym przypadku wygasa

w terminie 6 miesięcy od podjęcia przedmiotowej uchwały,

2) wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne na skutek:

a) nieopłacania przez okres 3 miesięcy składek członkowskich i niereagowania na pisemne upomnienia,

b) nierealizowania postanowień niniejszego statutu,

c) zniesienia gminy.

2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zgromadzenie Ogólne.

3. Ustanie członkostwa gminy w Związku skutkuje pozbawieniem jej przedstawicieli wszystkich funkcji

w organach Związku.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 11. Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej Zgromadzeniem,

2. Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem.

§ 12. 1. Organem stanowiącym Związku jest Zgromadzenie Ogólne.

2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Gmina może

być reprezentowana w Związku przez innego członka organu wyznaczonego przez zainteresowaną radę gminy.

3. W posiedzeniu Zgromadzenia, oprócz członków, może wziąć udział z głosem doradczym, po jednym

przedstawicielu zarządu gminy.

4. Odwołanie przedstawicieli gmin w Związku następuje w tym samym trybie jak wybór.

§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1) ustalanie programów realizacji zadań Związku,

2) uchwalanie planu finansowego związku i ocenianie jego wykonania,

3) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,

4) wybieranie i odwoływanie Zarządu,

5) powoływanie Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

7) ustalanie wysokości składek,

8) zatwierdzanie kierunków działania Związku,

9) decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia,

10) ustalanie wysokości diet dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

11) określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania finansowe,

12) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku. 

Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 – 2667 – Poz. 326

§ 14. 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów

statutowej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

§ 15. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie.

2. Zarząd Związku składa się z trzech członków.

3. Przewodniczącego Zarządu wybiera się spośród członków Zgromadzenia w odrębnym tajnym głosowaniu.

4. Zastępcę przewodniczącego Zarządu oraz członka Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego

Zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy

statutowego składu Zgromadzenia. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.

§ 16. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1) realizowanie zadań Związku,

2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

3) sporządzanie projektu planu finansowego Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

4) prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

5) gospodarowanie mieniem Związku w ramach zwykłego zarządu,

6) zawieranie umów i porozumień,

7) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

8) zaciąganie zobowiązań do sumy ustalonej przez Zgromadzenie.

§ 17. Do przewodniczącego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wójta lub burmistrza,

w szczególności do jego kompetencji należy:

1. kierowanie pracą Zarządu i Biura Związku,

2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,

3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Związku w porozumieniu z Zarządem.

§ 18. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji,

2) utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu,

3) odwołania przez Zgromadzenie.

2. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek

Zarządu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.

§ 19. 1. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja wybierana jest przez Zgromadzenie spośród jego członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego Komisji ze swego grona.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie kontroli z zakresu działalności Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,

b) sprawdzanie i opiniowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku,

c) sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia Zarządowi absolutorium. 

Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 – 2668 – Poz. 326

5. Protokoły, wnioski i opinie wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich obecnych członków

Komisji Rewizyjnej.

§ 20. 1. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje jego przewodniczący, powiadamiając członków nie później niż

14 dni przed dniem posiedzenia. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Zgromadzenia winien zwołać jego posiedzenie również na wniosek Komisji Rewizyjnej lub

1/3 członków Zgromadzenia w terminie 10 dni od wpływu wniosku z proponowanym porządkiem obrad.

3. Z przebiegu każdego posiedzenia organu Związku sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu na

kolejnym posiedzeniu.

§ 21. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny

wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

3. O terminie posiedzeń Zarządu przewodniczący Zarządu informuję Komisję Rewizyjną.

4. Pisemne zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone - wraz z załączonymi materiałami

dotyczącymi porządku obrad - co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 22. 1. Kadencja organów pokrywa się z kadencją rad gmin.

2. Zarząd pełni funkcję do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 23. 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia Biuro Związku.

2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje dyrektor Biura, który jest

pracodawcą dla pracowników Biura.

3. Za zgodą Zarządu przewodniczący może przekazać niektóre swoje uprawnienia dyrektorowi Biura.

 

ROZDZIAŁ V

MIENIE I GOSPODARKA ZWIĄZKU

§ 24. Mienie Związku stanowią:

1) składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości,

2) prawa i fundusze,

3) dochody z majątku Związku,

4) dochody z działalności Związku,

5) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny,

6) składki i opłaty członkowskie.

§ 25. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku jest odpłatne.

2. Do korzystania z obiektów i urządzeń Związku uprawnione są wszystkie gminy - członkowie związku na

równych prawach.

3. Zarząd Związku może wyrazić zgodę na odpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przez inne

podmioty.

§ 26. 1. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu,

w tym przewodniczący lub przewodniczący Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności

potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej. 

Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 – 2669 – Poz. 326

§ 27. 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin członków Związku, a te nie ponoszą odpowiedzialności

za zobowiązania Związku.

§ 28. 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której rodzaj zatwierdza Zgromadzenie.

2. Zyski uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na

realizację celów statutowych Związku.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd

Związku.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY ROZLICZEŃ MAJĄTKOWYCH

§ 29. 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątku przekazywane Związkowi przez jego członków

nie podlegają zwrotowi w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich

prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych członków Związku.

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

§ 30. 1. Składki członkowskie są wnoszone przez gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy,

według danych GUS na 31 grudnia roku poprzedzającego okres opłaty składki.

2. Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu

Związku.

§ 31. 1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności

straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez rady zainteresowanych gmin.

2. Gmina nie może być zobowiązana do pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczy.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 33. 1. W przypadku uchwalenia likwidacji Związku, Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i określa jej

zadania i kompetencje.

2. Zadania komisji likwidacyjnej mogą być powierzone Zarządowi.

3. W przypadku likwidacji związku jego majątek, po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli,

przechodzi na rzecz byłych członków Związku, proporcjonalnie do ich udziału w majątku Związku. 

Attachments:
FileFile sizeCreatedLast modified
Download this file (STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z 2003 r. pozycja 326 .pdf)STATUT ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY z 2003 r. pozycja 326 692 kB01-02-201801-02-2018

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.